open

Szkolenia dla Menedżerów Działu Sprzedaży


Tworzymy Szkolenia dostosowane do konretnych sytuacji biznesowych!

Wszystkie programy opisane poniżej są jedynie przykładem zrealizowanych tematów. W przypadku nowego projektu dostosowujemy agendę do specyficznej sytuacji klienta.

Kompetencje menedżerów liniowych działu sprzedaży mają kluczowy wpływ na tworzenie stabilnego wzrostu firmy, poprzez zarządzanie kontaktami z najważniejszymi grupami docelowymi i kanałami dystrybucji.
Selekcja i Rekrutacja (2 dni)

Budowanie każdego zespołu wiąże się z poszukiwaniem i rekrutowaniem jego członków. Błędy rekrutacyjne niestety są kosztowne, ponieważ oprócz szkolenia i pensji pracownika, ponosimy koszty utraconych szans. Umiejętność rzeczowej oceny zachowań potwierdzających posiadane kompetencje oraz dopasowania motywacyjnego minimalizuje ryzyko pomyłki. Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla menedżerów, z krótkim stażem, osób przygotowywanych do awansu, jak również dla osób, które wiele lat pracują na stanowiskach zarządczych i chcą uporządkować swoją wiedzę oraz zwiększyć efektywność w uzupełnianiu wakatów.

 • Cele szkolenia

 • Zwiększenie efektywności procesów rekrutacyjnych.
 • Umiejętność weryfikacji dopasowania motywacyjnego kandydatów.
 • Umiejętność prowadzenia wywiadu behawioralnego
 • Zagadnienia

 • Opis stanowiska i zestaw oczekiwanych kompetencji stanowiskowych.
 • Kluczowe czynniki sukcesu na stanowiskach sprzedażowych.
 • Rodzaje motywacji do pracy w firmie.
 • Wskaźniki behawioralne wskazujące na posiadanie określonych kompetencji.
 • Ćwiczenie wywiadu behawioralnego.
 • Korzyści

 • Rozwinięcie umiejętności prowadzenia wywiadu behawioralnego.
 • Zwiększenie efektywności prowadzonych rekrutacji.
 • Uporządkowanie procesu i technik rekrutacyjnych
Zarządzanie Zespołem (3 dni)

Jest to przekrojowy i wszechstronny program rozwoju kadry menedżerskiej. Zawiera zestaw tematów, które są najczęstszymi wyzwaniami przed jakimi staje lider zespołu sprzedażowego. Szkolenie jest przeznaczone dla menedżerów ze stażem do dwóch lat oraz w sytuacji kiedy organizacja chce wprowadzić jednolite standardy zarządzania w dziale sprzedaży.

 • Cele szkolenia

 • Wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem.
 • Podniesienie umiejętności budowania autorytetu lidera.
 • Podniesienie efektywności narzędzi komunikacyjnych w zarządzaniu.
 • Umiejętność stosowania różnych stylów zarządzania.
 • Zagadnienia

 • Zarządca a Lider.
 • Inteligencja emocjonalna lidera.
 • Stawianie celów, podział zadań i egzekwowanie.
 • Style zarządzania - przywództwo sytuacyjne.
 • Podstawy motywacji.
 • Delegowanie zadań.
 • Sytuacje konfliktowe w zarządzaniu.
 • Rozmowy dyscyplinująca.
 • Planowanie rozwoju podwładnych.
 • Korzyści

 • Poznanie najbardziej efektywnych technik komunikacyjnych w zarządzaniu.
 • Rozwój kompetencji zarządzania sytuacyjnego.
 • Umiejętność zarządzenia trudnymi sytuacjami w zespole.
Motywowanie handlowców (2dni)

Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej w oparciu o studia przypadków i odgrywanie ról. Szkolenie jest przeznaczone dla menedżerów, którzy swobodnie poruszają się narzędziach komunikacji menedżerskiej i chcą podnieść i utrzymać motywację w swoim zespole aby wykorzystać w pełni jego potencjał.

 • Cele szkolenia

 • Dostarczenie narzędzi i rozwiązań do podniesienia motywacji zespołu.
 • Zwiększenie samoświadomości menedżerskiej w zakresie motywowania zespołu.
 • Przekazanie wiedzy z zakresu teorii motywacji (prework).
 • Zagadnienia

 • Rodzaje motywacji.
 • Emocje i nastrój a motywacja.
 • Wpływ wartości na motywację.
 • Mechanizm dążenia i unikania.
 • Podstawowe narzędzia motywacyjne.
 • Motywacja finansowa.
 • Wpływ rozliczanych wskaźników na zachowanie.
 • Koło motywacji niefinansowej.
 • Praktyczne zastosowanie narzędzi motywowania niefinansowego.
 • Korzyści

 • Poznanie i usystematyzowanie szerokiego wachlarza narzędzi motywacyjnych.
 • Podniesienie motywacji zespołu.
Praca na postawach i wypalenie zawodowe (2 dni)

Program skierowany do menedżerów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji zarządczej bądź chcą rozwinąć swoje kompetencje i podnieść pewność siebie w trudnych sytacjach menedżerskich. Program ma charakter warsztatowy opiera się o studia przypadków, odgrywanie ról, może w całości zostać oparty o przypadki przygotowane przez uczestników.

 • Cele szkolenia

 • Nabycie wiedzy i umiejętności rozpoznania źródeł postaw podwładnych.
 • Rozwój umiejętności radzenia sobie z nieproduktywnymi postawami.
 • Umiejętność wsparcia pracowników z wypaleniem zawodowym.
 • Zagadnienia

 • Jak powstaje postawa?
 • Postawy produktywne i nieproduktywne w zespole.
 • Rozpoznawanie rodzajów postaw.
 • Narzędzia pracy na postawach.
 • Jak powstaje i jak zmienić nawyk.
 • Rodzaje wypalenia zawodowego.
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu.
 • Praca z osobami doświadczającymi wypalenia zawodowego.
 • Korzyści

 • Podniesienie efektywności zespołu.
 • Poprawa atmosfery w zespole.
 • Wzrost umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach zarządczych.
Zarządzanie wskaźnikami efektywności (1 dzień)

Szkolenie skierowane jest do zespołów, które zamierzają wprowadzić zmiany w rozliczanych wskaźnikach efektywności lub nie realizują zakładanych poziomów referencyjnych.

 • Cele szkolenia

 • Umiejętność analizy pożądanych zachowań pod kątem tworzenia wskaźników efektywności.
 • Rozwinięcie umiejętności stawiania i egzekwowania celów .
 • Efektywne zarządzanie zespołem rozliczanym z wielu wskaźników.
 • Zagadnienia

 • Kluczowe wskaźniki efektywności - zasady tworzenia.
 • Zasady stawiania motywujących celów.
 • Konstruowanie planów poprawy wyników.
 • Analiza przyczyn niepowodzeń.
 • Wprowadzanie działań korygujących
 • Priorytety - osiąganie celów przy wielu wskaźnikach
 • Korzyści

 • Zwiększenie efektywności zespołu.
 • Metodyczne i konstruktywne podejście do braku wyniku.
 • Zwiększenie motywacji zespołu.
Implementacja projektów sprzedażowych (1 dzień)

W określonych sytuacjach jak np.: wprowadzenie nowego produktu lub wprowadzenie jakichkolwiek znaczących zmian we współpracy z klientami, warto zastosować elementy zarządzania projektem w realiach działu sprzedaży. Oczywiście zastosowane narzędzia muszą być dobrane do skali projektu, tak aby zwiększony nakład pracy korelował z większą produktywnością i mniejszym ryzykiem.

 • Cele szkolenia

 • Dostarczenie kompendium wiedzy z zarządzania projektem.
 • Umiejętność oceny i zarządzania ryzykiem.
 • Umiejętność podziału odpowiedzialności i egzekwowania zadań w ramach projektu.
 • Zagadnienia

 • Przegląd narzędzi stosowanych w zarządzaniu projektami.
 • Skalowanie-dobór odpowiednich narzędzi do wielkości projektu.
 • Podział zadań i ról w zespole projektowym.
 • Zarządzanie ryzykiem.
 • Praca z harmonogramem, stawianie i egzekwowanie celów.
 • Korzyści

 • Zwiększenie kontroli nad efektywnością projektów sprzedażowych.
 • Umiejętność przeciwdziałania wpływowi ryzyk na przebieg projektu.
Coaching handlowców (2 dni)

Coaching jest uznanym narzędziem rozwoju zespołów handlowych. Zwiększa motywację i wiarę w siebie sprzedawców. Wpływa na poprawę wyników .

 • Cele szkolenia

 • Rozwój umiejętności stosowania zróżnicowanych narzędzi rozwojowych.
 • Umiejętność efektywnego wykorzystania coachingu.
 • Zagadnienia

 • Przegląd narzędzi rozwojowych.
 • Dobór narzędzi rozwojowych do poziomu kompetencji podwładnego.
 • Coaching operacyjny.
 • Dobór celów coachingowych.
 • Proces coachingu operacyjnego.
 • Metoda GROW w coachingu efektywności handlowców.
 • Korzyści

 • Wzrost efektywności działań rozwojowych.
 • Podniesienie motywacji i efektywności zespołu sprzedażowego.
Podstawy prawa pracy (1 dzień)

Szkolenie dla menedżerów zwiększające świadomość praw i obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy.


 • Cele szkolenia

 • Zwiększenie świadomości i bezpieczeństwa prawnego w dziale sprzedaży.
 • Zagadnienia

 • Umowa o pracę - informacje podstawowe.
 • Sposób podawania uzasadnienia decyzji pracodawcy, w tym udział osób trzecich podczas wręczania kar porządkowych i zwalniania pracownika.
 • Rozwiązywanie stosunku pracy przez pracodawcę z winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 • Rozwiązywanie stosunku pracy za wypowiedzeniem.
 • Wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy jako konsekwencja naruszenia obowiązków przez pracownika.
 • Urlopy wypoczynkowe w praktyce i zwolnienia od pracy.
 • Premiowanie i nagradzanie.
 • Czas pracy w praktyce .
 • Mobbing – wybrane zagadnienia dla menedżera.
 • Korzyści

 • Wzrost świadomości prawnej.
 •   ul Sędziwoja 61 lok. 2,
       61-063 Poznań
 •   +48 695 350 534
 •   +48 61 870 81 77
 • info@sellvision.pl

Drodzy Państwo

Jeżeli zaciekawiła Państwa nasza oferta obejmująca szkolenia sprzedażowe, szkolenia dla KAM oraz dla menedżerów sprzedaży, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Informa­cje kontaktowe są aktuali­zowane na bieżąco, możecie Państwo wybrać dogodną dla siebie formę kontaktu z naszą firmą. Dziękujemy za zainteresowanie